Archive for the tag "Karatau Mountains"

Stage 28 – Kazakhstan & Kyrgyzstan: The Kazakh Steppe [2/2]